Nieuws

Financieel profiteren van windpark naast de deur blijkt wassen neus - Artikel in het Financieel Dagblad door Orla McDonald

In het kort

Eigenaren van zon- en windparken is gevraagd de winst te delen met burgers.

Het streven is om omwonenden voor 50% mede-eigenaar te laten zijn, om de animo voor duurzame energieprojecten te doen toenemen. 

Dit is niet af te dwingen en gebeurt nauwelijks, concluderen onderzoekers.

Van het voornemen van gemeenten en provincies om omwonenden van zon- en windparken mee te laten delen in de winst, blijkt nauwelijks iets terecht te komen. Duurzame energieprojecten roepen veel weerstand op, daarom is in het Klimaatakkoord afgesproken te streven naar 50% lokaal eigenaarschap. Maar dat is niet af te dwingen, concluderen onderzoekers donderdag in economenvakblad ESB. 

Protest tegen windmolens is groot

Om Nederlandse en Europese klimaatdoelen te halen, moeten er zon- en windparken op land bijkomen. De komst van zo’n groot project zorgt in nagenoeg alle gemeenten voor onrust. Vaak tekenen omwonenden tot aan de Raad van State protest aan tegen windmolens en zonnepanelen. 

In het vorig jaar gesloten Klimaatakkoord staat dat burgers en plaatselijke bedrijven voor de helft eigenaar moeten kunnen worden. De hoop is dat dit voor meer draagvlak zorgt. Maar 50% lokaal eigenaarschap valt nu niet af te dwingen, concludeert onderzoeker van de Noordelijke Rekenkamer Klaas Kwakkel. Hij onderzocht negen grote zon- en windparken in Groningen, Friesland en Drenthe. In de noordelijke provincies is het verzet zo grimmig dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding het heeft benoemd als terrorisme. 

In de studie staat: ‘Provincies en gemeenten zijn bij wind- en zonneparken weliswaar meestal het bevoegde gezag voor de ruimtelijke inpassing, maar als zodanig kunnen zij alleen ruimtelijk relevante eisen stellen’. Delen in de winst of het verlies hoort niet bij de ruimtelijke eisen en daarom kunnen gemeenten het niet afdwingen. 

Projectontwikkelaars willen winst liever zelf opstrijken

Het gebeurt ook niet vrijwillig, concludeert Kwakkel. ‘Duurzame energieprojecten worden meestal door commerciële bedrijven gerealiseerd en die willen liever geen deel van hun rendement afstaan aan omwonenden’, schrijft hij.

Bij vier van de negen onderzochte energieparken kunnen burgers financieel deelnemen, maar slechts één park voldoet aan het streven uit het Klimaatakkoord. Het gaat om een zonnepark in het Friese Garyp dat voor 100% in lokale handen is. De andere zon- en windparken komen niet verder dan financiële deelnames van 4% tot 11%. 

De reden dat Garyp zo’n succes is, is omdat de initiatiefnemer van het zonnepark jarenlang directeur is geweest een lokale vestiging van een grote bank en daardoor kennis en een netwerk heeft, zo leest de studie. 

Verplichten kan via subsidievoorwaarden

Zonder wetgeving zal financiële participatie altijd afhangen van ‘toevallige factoren, zoals de onderhandelingsvaardigheden van omwonenden’, schrijft Kwakkel. De overheid doet er daarom goed aan om het bij wet voor projectontwikkelaars verplicht te stellen aandelen in het wind- of zonnepark beschikbaar te stellen aan burgers. Dat kan door de verplichting op te nemen in de subsidievoorwaarden voor duurzame energie, adviseren de onderzoekers. 

Artikel in het Financieel Dagblad door Carel Grol

Artikel Financieel Dagblad door Bert van Dijk

 

Vergunningen windpark in strijd met Europese regels’

 

Windmolens op weg naar de windparken Drentse Monden en Oostermoer. Tegen de windmolenparken is lokaal veel verzet.

 

 

Windmolens op weg naar de windparken Drentse Monden en Oostermoer. Tegen de windmolenparken is lokaal veel verzet.Foto: Herman van Oost/ANP
 

In het kort

  • Omwonenden en belanghebbenden spannen een kort geding aan tegen windparken in Drenthe.
  • Ze sommeren de bouw te staken en stellen dat de verleende vergunningen in strijd zijn met EU-regels.
  • Dat zou voortvloeien uit een recent arrest van het Europese Hof van Justitie.
 

De bouw van wind- en zonneparken moet mogelijk anders als gevolg van een recent arrest van het Europese Hof van Justitie. De Stichting Democratisch Energie Initiatief en een zestal verenigingen van omwonenden spannen een kort geding aan tegen twee windparken in de Drentse Veenkoloniën om de werkzaamheden te laten staken. De bouwvergunningen voor de parken zouden mogelijk in strijd zijn met Europese milieuregels en dus ingetrokken of opgeschort moeten worden.

Het kort geding betreft de windparken Drentse Monden Oostermoer en Windpark Pottendijk, waar in totaal tientallen windturbines met een hoogte van 210 meter moeten komen. Een eventuele uitspraak kan ook ook grote gevolgen hebben voor wind- en zonneparken in de rest van Nederland. Ook andere grote projecten die impact hebben op het milieu worden mogelijk geraakt.

 

 

Ander daglicht

Nergens in Nederland is het verzet tegen windmolens zo hevig als in de Drentse Veenkoloniën. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid sprak in 2018 zelfs van ‘radicalisering’ van het verzet.

Omwonenden van de windparken in de Veenkoloniën hebben de afgelopen jaren tot aan de Raad van State geprocedeerd tegen de komst van de windparken. Ze maken zich zorgen over de milieu- en gezondheidseffecten van de turbines. De Raad van State verklaarde in 2018 alle bezwaren echter ongegrond en niet ontvankelijk.

Een recent arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie geeft omwonenden mogelijk nieuwe munitie om de windturbines in Drenthe tegen te houden. ’Die uitleg van het Hof laat in niet mis te verstane bewoordingen weinig ruimte voor de andere uitleg van de Raad van State alhier’, zegt Peter de Lange, de advocaat van de omwonenden. ‘Die uitleg is onjuist en te beperkt.’ Hierdoor komen de uitspraken van de Raad van State over de Nederlandse windparken volgens De Lange in een heel ander daglicht.

 

 

Milieutoetsing

Het arrest van het Europees Hof betrof geluidseffecten bij een aantal windparken in Vlaanderen. De uitspraak in juni bevestigt volgens De Lange dat windmolenparken onder de Europese milieurichtlijn vallen. ‘De essentie is dat uit die richtlijn dwingend volgt dat plannen of programma’s met aanzienlijke milieugevolgen voorafgaand aan een milieutoetsing onderworpen dienen te worden. De Nederlandse overheid laat dit na.’

Op dit moment worden bij windparken wel milieutoetsen gedaan, maar op basis van normen die staan in het zogenoemde Activiteitenbesluit. Dat zijn algemene, wettelijke regelingen en daarom volgens de Raad van State niet zelf onderworpen aan een milieueffectrapportage.

Die visie komt mogelijk op losse schroeven door de uitspraak van het Europees Hof, zegt ook Herman Bröring, hoogleraar bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘De Raad van State heeft eerder gezegd dat het ontbreken van een dergelijke rapportage niet in strijd is met het EU-recht, omdat deze regeling niet onder het begrip plannen of programma’s valt’, zegt hij.

Maar uit het recente arrest van het EU-Hof zou kunnen worden opgemaakt dat wettelijke voorschriften wel kunnen worden beschouwd als een plan of programma. ‘Dat is anders dan de Raad van State heeft beredeneerd’, aldus Bröring. ‘Gezien de uitleg van het EU-recht door het Hof kun je nu twijfels hebben bij de jurisprudentie van de Raad van State. Wettelijke geluidsnormen, bijvoorbeeld waarmee milieueffecten van windparken berekend worden, dienen misschien toch onderworpen te worden aan een milieueffectrapportage.’

 

 

‘Gezien de uitleg van het EU-recht door het Hof kun je nu twijfels hebben bij de jurisprudentie van de Raad van State’

Herman Bröring, hoogleraar Bestuursrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen

De milieuonderzoeken die nu bij individuele windparken worden uitgevoerd zijn gebaseerd op sterk verouderde aannames en normen die nooit zelf onderworpen zijn aan een milieutoets, zegt De Lange. ‘Er wordt ook niet daadwerkelijk gemeten. Windturbines hebben nu een hoogte van 250 meter. De geluidseffecten daarvan zijn heel anders dan een molen van 75 meter hoog, waar in de algemene normen mee wordt gerekend. Dat moet echt anders.’

 

 

Vergelijkbaar met stikstofdiscussie?

Als het Activiteitenbesluit nietig wordt verklaard, kan dat grote gevolgen hebben voor alle grote projecten die een impact hebben op het milieu in Nederland. ‘Het is vergelijkbaar met wat er na de discussie rond stikstofdepositie is gebeurd’, aldus De Lange.

Bröring ziet wel verschillen met het stikstofdossier. ‘Het kan best zo zijn dat de milieunormen bij nadere beschouwing inhoudelijk prima zijn. Maar er is nu wel reden voor de Raad van State om zijn oordeel te heroverwegen en de kwestie voor te leggen aan het EU-Hof.’

De Raad van State laat bij monde van een woordvoerder weten dat de Europese jurisprudentie nauwlettend wordt gevolgd. ‘Welke gevolgen het arrest mogelijk heeft voor het Nederlandse Activiteitenbesluit, kan pas beoordeeld worden een partij dit in een concrete zaak naar voren brengt,’ aldus het college.

De betreffende windparken geven geen commentaar.

 

 

Petitie: inmiddels ruim 2.000 handtekeningen binnen

10 september 2020: Op naar de 3.000 handtekeningen. De plaatsing van de borden hebben effect. Steeds meer bewoners steunen onze actie.

RTV-NH maakt reportage over plaatsing actieborden Aetsveldsepolder

27-08-2020 Vandaag maakte de zender RTV-Noord Holland een reportage over de plaatsing van de actieborden in en rond de Aetsveldse polder tegen de plaatsing van industriële windturbines. Woordvoerder Kees Neervoort staat hier de reporter Joost Lammers te woord.

Opname RTV-NH

Steeds meer mensen tekenen de petitie

26-08-2020 Vandaag staat de teller op 1.926 handtekeningen voor de petitie stop windturbines Aetsveld. Op naar de 2.000st. Steun ons en teken de petitie!

Protestlied tegen de windturbines.

25 augustus 2020: Prachtig initiatief door Erik Jobben en Sandra van der Spruit met een eigen protestlied om onze actie tegen de windturbines te ondersteunen. 

“Wat is er nog aan, als de weilanden vol met windmolens staan? luidt de tekst van het protest lied.

De vakantieperiode is voorbij en de actie gaat door!

24 augustus 2020: Nu de vakantieperiode voorbij is, starten wij de activiteiten weer op m.b.t. tot onze actie. Om nog meer mensen attent te maken op het voornemen van Provincie en rijk om windturbines te plaatsen in de Aetsveldse polder worden er deze week actieborden geplaatst op goed zichtbare plekken rondom de polder. Foto’s volgen van de plaatsing.

De poster van ons actiebord is te downloaden op de Home pagina van onze website.

Gemeente Weesp stemt tegen windmolens in Aetsveldse polder

Tijdens de raadsvergadering op 22 juli j.l werd een motie ingebracht door WSP om geen windmolens te plaatsen in de Aetsveldsepolder. Alle partijen stemde voor behalve Groenlinks en D66. 

Dit is een mooie opsteker voor ons als actievoerders. Echter de race is nog niet gelopen. Nu moet de Provincie nog overtuigd worden dat de Aetsveldse polder als beschermd natuurgebied, weidevogel gebied en onderdeel van het Unesco erfgoed “De stelling van Amsterdam”, niet de juiste locatie is voor de plaatsing van industriële windturbines.

Motie

Op 9 juli 2020 is tijdens de Vergadering extra Gemeenteraad de motie ‘Beperken zoekgebied windturbines Weesp’  ingediend door mevrouw K.F. Hilders-van de Wetering (CDA) en de heer H. Rahimi (VVD). 

Je kunt de motie hier inzien. De online-vergadering met stemming over deze motie kun je hier bekijken (vanaf 3:23:23).

Vergadering extra gemeenteraad 9-7-2020

In de media

Berichtgeving op Weespernieuws.nl op 10 juli 2020

Stratenmakers, buurtbudget, inheems bos en geen windturbines
Bij de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de gemeenteraad zich er gisteravond niet met een Jantje van Leiden afgemaakt. Waar de raad regelmatig één, soms twee en zelden drie moties in stemming, regende het gisteren moties: er werden er liefst acht in stemming gebracht. En afraffelen was er niet bij…
Lees hier verder.

Berichtgeving op Weespernieuws.nl op 7 juli 2020
Online petitie tegen windturbines Aetsveldsepolder
WEESP Een groepje inwoners van Weesp en Nigtevecht is een online petitie gestart tegen de eventuele komst van windturbines in de Aetsveldsepolder… 
Lees hier verder.