Veelgestelde vragen

Over de noodzaak van de energietransitie

Geloven jullie dan niet in de noodzaak van een transitie naar duurzame energie?
Wij geloven zeker in een transitie naar duurzame energie. Sterker nog, daar willen wij ook aan meewerken. Wij willen echter dat er oplossingen komen die én de transitie naar duurzame energie mogelijk maken én niet schadelijk zijn voor natuur, cultureel landschap en leefmilieu. 

Is zo’n balans wel mogelijk? Moeten we nu niet kiezen voor windturbines omdat we snel de COuitstoot moeten inperken in verband met de opwarming van de aarde?
Een dergelijke balans is niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk. Ten eerste is het is juist zo dat gezonde natuur ook nodig is om COuitstoot te beperken en opwarming tegen te gaan. Een gezond (veen)landschap met een goed waterpeil koelt de aarde en neemt CO2 op in plaats van dat het verbrande veen COuitstoot. Dat willen we toch? Dus daarom moeten we de natuur beschermen.  
Ten tweede is een mooie leefomgeving heel veel waard. Niet voor corporaties die investeren in Windturbines maar wel voor de bewoners van dit land. Ten derde zijn er volgens ons alternatieven op zee. We zijn dat met onze coalities aan het onderzoeken. Er zijn indicaties dat Wind op Zee goedkoper is en dat de natuur er niet zo door geschaad wordt. Ten vierde moeten we goed kijken of industrieterreinen niet beter benut kunnen worden voor dit soort oplossingen. En ten vijfde moeten we ook de alternatieve energiebronnen, zoals bijvoorbeeld aquathermie (warmte uit water), goed bestuderen en meenemen in de besluitvorming voordat we plannen vast timmeren. 


Over het proces van de energietransitie

Dit zijn toch nog maar plannen? Waar maken we ons druk over?
Deze plannen staan op papier. In een officieel document dat de concept-RES heet. Als we er niets tegen doen worden ze gewoon werkelijkheid. Als we er niets tegen doen voor 1 oktober, dan gaat de concept RES ongewijzigd naar het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en wordt het weer veel moeilijker ze te stoppen We moeten nu handelen!

Er waren toch groepen betrokken bij het vaststellen van de concept RES. Dus de betrokkenheid van omwonenden  is toch gewaarborgd?
Wij weten nu dat grote groepen niet zijn betrokken en er dus nog van niets wisten. Van inwoners tot politieke partijen tot belangengroeperingen. We hebben stellig de indruk dat enkelen voor de muziek uit zijn gaan lopen. Dat hoort niet in een democratie en zeker niet bij zulke belangrijke beslissingen, die alle inwoners raken. Door partijen die wel betrokken waren bij het opstellen van de concept RES is ons verteld dat het vaak ging om consultants en vertegenwoordigers van partijen die dit graag wilden. Verder is ons ook verteld dat voorstellen van sommige partijen niet zijn meegenomen in de concept RES en dat de Concept RES op punten geen afspiegeling is van de discussie. 

Stop windturbines is toch gewoon alleen maar NEE zeggen?
Wij willen niet alleen maar nee zeggen. Wij willen juist op zoek naar alternatieven die natuur en energietransitie in balans brengen.

Wat is jullie plan dan om deze RES in goede banen te leiden? 
Wij doen, samen met onze coalitiepartners, onderzoek naar een aantal oplossingsrichtingen:|

  • We onderzoeken de efficiëntie en milieubelasting van wind op zee versus wind op land. We kijken natuurlijk ook naar de ruimte voor wind op zee.
  • We onderzoeken de ruimte die er nog is op industrieterreinen.
  • We onderzoeken het belang van het regenereren van de natuur in de Aetsveldsepolder en andere vergelijkbare gebieden in het groene hart. Het belang voor CO2-opslag, voor cooling en voor biodiversiteit en zetten dit af tegen de voordelen die windmolens bieden.